STANOVY ASOCIÁCIE OBRANNEJ STREĽBY LOS-SK ( pdf)

Preambula

Asociácia obrannej streľby LOS-SK (ďalej ako „asociácia“), založená podľa ustanovení zákona č. 83/90 Zb. o združovaní občanov, je samostatným právnym subjektom, otvoreným, nezávislým, nepolitickým a dobrovoľným spoločensko športovým združením občanov, ktorí jej prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť.

Článok I.

Základné ustanovenia

 1. Názov združenia :
  1. Asociácia obrannej streľby LOS-SK
  2. Skratka názvu združenia: Asociácia LOS-SK
 2. Sídlo združenia: AC Krym, Šafárikovo námestie 7, 811 02 Bratislava – Staré Mesto

Článok II.

Cieľ a činnosť

 1. Cieľom Asociácie LOS-SK (ďalej ako „asociácia“) je združovať osoby činné v streleckom športe, rozvíjať túto športovú aktivitu, vychovávať a vzdelávať v problematike bezpečnosti manipulácie so zbraňou a bezpečnostných návykov.
 2. Poslaním asociácie je rozvoj psychických, fyzických, morálnych a etických vlastností svojich členov, podpora ich zdravia regeneráciou duševných a fyzických síl športom na čerstvom vzduchu, aktívne využívanie voľného času a podpora športu občanov so záujmom o strelecký šport.
 3. Pri napĺňaní cieľa v zmysle pravidiel LOS-SK asociácia najmä:
  1. združuje fyzické osoby so záujmom o strelecký šport,
  2. zabezpečuje, prípadne zapožičiava športové prostriedky slúžiace k streleckému športu podľa možností asociácie,
  3. organizuje súťaže a stretnutia členov i nečlenov asociácie s celoslovenskou pôsobnosťou,
  4. organizuje nešportové a spoločenské stretnutia členov asociácie,
  5. organizuje a oboznamuje svojich členov o súťažiach na Slovensku i v zahraničí so snahou o priamu účasť svojich členov na týchto súťažiach,
  6. organizuje semináre a tréningové akcie, vydáva publikácie a materiály s cieľom zvýšenia športových i morálnych kvalít členov asociácie,
  7. organizuje školenia rozhodcov podľa pravidiel LOS-SK,
  8. zabezpečuje Pravidlá LOS-SK a Všeobecné prevádzkové podmienky LOS-SK,
  9. informuje o nadchádzajúcich podujatiach na Slovensku,
  10. spolupracuje s inými športovými a záujmovými organizáciami v Slovenskej republike,
  11. spolupracuje s obdobnými organizáciami v zahraničí za účelom výmeny skúseností a účasti reprezentácie na medzinárodných podujatiach,
  12. získava sponzorov pre svoju činnosť,
  13. zabezpečuje mediálnu propagáciu podľa svojich možností,
  14. môže odmeňovať jednotlivcov a tímy podľa možností asociácie,
  15. viedie svojich členov k bezpečnému a zodpovednému zaobchádzaniu so strelnými zbraňami v duchu napĺňania základných princípov a pravidiel LOS-SK.
 4. Asociácia LOS-SK vytvára svoju vlastnú členskú základňu. Vydáva jednotný členský preukaz, preukaz rozhodcu LOS-SK, používa vlastné logo.

Článok III.

Členstvo

 1. Členstvo v asociácii je dobrovoľné.
 2. Členstvo v asociácii môže byť
  1. individuálne
  2. čestné
 3. Individuálne členstvo:
  1. Členom sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov slovenskej štátnej príslušnosti i cudzí štátny príslušník, ak má trvalé bydlisko na území SR, ktorá je bezúhonná a plne spôsobilá na právne úkony a ktorá súhlasí s týmito stanovami a cieľom asociácie.
  2. O prijatí za člena asociácie rozhoduje na základe písomnej prihlášky predstavenstvo asociácie.
  3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena a zaplatením členského príspevku.
  4. Dokladom členstva je členský preukaz vydaný predstavenstvom, ktorý je v evidencii asociácie. Platnosť preukazu je podmienená zaplatením členského príspevku. V preukaze je uvedené meno a priezvisko a registračné číslo člena. Členstvo je neprenosné na inú osobu.
 4. Čestné členstvo:
  Čestné členstvo môže predstavenstvo asociácie udeliť tak fyzickej ako aj právnickej osobe, za zásluhy o rozvoj LOS-SK alebo obdobnú prospešnú činnosť.
 5. Člen má právo:
  1. voliť a byť volený do predstavenstva asociácie,
  2. zúčastňovať sa schôdzí pléna, podávať podnety, návrhy a pripomienky k činnosti asociácie,
  3. byť prítomný pri rokovaní orgánov, ktoré rozhodujú o veciach, ktoré s konkrétnym členom súvisia,
  4. slobodne ukončiť členstvo,
  5. odvolať sa proti rozhodnutiu predstavenstva asociácie,
  6. aktívne sa podieľať na činnosti asociácie a zúčastňovať sa na spoločenskom, kultúrnom a športovom živote asociácie a na akciách ňou organizovaných,
  7. byť informovaný o rozhodnutiach predstavenstva asociácie,
  8. nosiť a používať označenie príslušnosti ku asociácii.
 6. Člen má povinnosť:
  1. podieľať sa na činnosti asociácie a plniť zverené úlohy,
  2. dodržiavať stanovy a prijaté uznesenia, disciplínu, správať sa podľa morálnych zásad asociácie a správať sa tak, aby nepoškodzoval dobré meno a záujmy asociácie,
  3. svedomito si plniť úlohy súvisiace s výkonom funkcie v orgánoch asociácie,
  4. riadne platiť členské príspevky,
  5. podľa svojich možností chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok asociácie,
  6. zaistiť si plné poistenie svojej osoby na vlastné náklady, asociácia nezodpovedá za žiadne škody prípadne ujmy spôsobené činnosťou svojich členov.
 7. Zánik členstva:
  1. vystúpením členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z asociácie predstavenstvu asociácie,
  2. vylúčením členstvo zaniká pre závažne alebo opakované menej závažné porušenie členských povinností dňom rozhodnutia predstavenstva o vylúčení,
  3. úmrtím člena,
  4. zánikom asociácie,
  5. nezaplatením členského príspevku v stanovenej lehote, najneskôr mesiac po uplynutí predošlého členského,
  6. pri zániku členstva je člen asociácie povinný odovzdať členský preukaz a všetok zapožičaný materiál alebo výstroj.

Článok IV.

Orgány Asociácie LOS-SK

 1. Orgánmi asociácie je plénum, predstavenstvo a kontrolná komisia.
 2. Plénum, tvorené všetkými členmi asociácie, je najvyšším orgánom asociácie. Zvoláva ho prezident asociácie najmenej raz ročne, alebo na návrh najmenej 30% členov pléna do dvoch mesiacov od prijatia návrhu. Plénum je uznášaniaschopné, ak je prítomná aspoň 1/3 hlasov členov.
  Záväzne rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
 3. Plénum je oprávnené:
  1. voliť členov predstavenstva asociácie a členov kontrolnej komisie,
  2. schvaľovať stanovy asociácie a symboliku asociácie, ich zmeny a doplnky,
  3. schvaľovať plán činnosti asociácie na návrh predstavenstva,
  4. schvaľovať ročnú účtovnú závierku,
  5. schvaľovať správu o činnosti asociácie a jej hospodárení,
  6. rozhodovať o zriadení fondov asociácie,
  7. schvaľovať nakladanie s majetkom asociácie dvojtretinovou väčšinou všetkých prítomných členov.
 4. Predstavenstvo asociácie (ďalej len „predstavenstvo“) je riadiacim a výkonným orgánom asociácie, skladá sa z piatich členov, ktorí sú volení plénom na dobu piatich rokov a jeho činnosť končí 30 (tridsať) dní po zvolení nového predstavenstva.
  1. Zvolení členovia predstavenstva zvolia zo svojho stredu prezidenta a vice-prezidenta asociácie.
  2. Prezident asociácie je súčasne štatutárom asociácie.
  3. Členom predstavenstva môže byť iba fyzická osoba, bezúhonná, spôsobilá na právne úkony.
  4. Predstavenstvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov o všetkých zásadných otázkach, týkajúcich sa činnosti asociácie.
  5. Rokovanie predstavenstva zvoláva prezident a riadi jeho zasadanie. V prípade neprítomnosti prezidenta ho zastupuje vice-prezident.
  6. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
  7. O zasadnutí predstavenstva vyhotovuje prezident alebo ním poverená osoba zápisnicu.
  8. Prezident asociácie je povinný zvolať plénum najneskôr 30 (tridsať) dní pred ukončením volebného obdobia predstavenstva.
 5. Predstavenstvo je oprávnené:
  1. pripravovať a zvolávať zasadnutia pléna,
  2. predkladať plénu na schválenie interné pokyny asociácie,
  3. rozhodovať o hospodárení asociácie v rámci schváleného rozpočtu,
  4. konať a rokovať s orgánmi verejnej správy,
  5. nadväzovať zahraničné kontakty a styky s partnerskými organizáciami a združeniami,
  6. vysielať členov na rokovania s rôznymi orgánmi a organizáciami,
  7. schvaľovať rozpočet asociácie a výšku členských príspevkov,
  8. schvaľovať Pravidlá LOS-SK a Všeobecné prevádzkové podmienky LOS-SK, ich zmeny a doplnky,
  9. disponovať s fondmi asociácie v súlade s ich určením a zásadami hospodárenia s fondmi,
  10. prizvať ku konzultácii prípadne spolupráci iné fyzické alebo právnické osoby,
  11. v odôvodnených prípadoch podmienečne vylúčiť člena asociácie.
 6. Predstavenstvo je povinné:
  1. zabezpečovať všetku činnosť medzi konaniami pléna,
  2. zabezpečovať pravidelné informovanie členov o činnosti asociácie,
  3. zabezpečovať prípravu a realizáciu právnych a organizačných úkonov asociácie,
  4. predkladať kontrolnej komisii na základe jej požiadania potrebné podklady.
 7. Člen predstavenstva nemôže byť zároveň členom kontrolnej komisie asociácie.
 8. Členstvo v predstavenstve zaniká:
  1. odstúpením člena,
  2. odvolaním členstva plénom,
  3. smrťou
 9. Za člena predstavenstva, ktorá je členom asociácie, ktorému zaniklo členstvo, zvolí plénum inú osobu,
 10. Kontrolná komisia asociácie (ďalej len „kontrolná komisia“) je nezávislý, volený kontrolný orgán asociácie.
  1. Kontrolná komisia sa skladá z troch členov, ktorí sú volení plénom na obdobie piatich rokov a zo svojho stredu si volia predsedu kontrolnej komisie.
  2. Predseda kontrolnej komisie zvoláva a riadi činnosť komisie.
  3. Kontrolná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
  4. Kontrolná komisia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov svojich členov.
  5. Kontrolná komisia predkladá kontrolnú správu plénu asociácie.
  6. Kontrolná komisia je povinná kontrolovať činnosť a hospodárenie asociácie, upozorňovať predstavenstvo a plénum na nedostatky a dávať návrhy na ich odstránenie.
  7. Kontrolná komisia je oprávnená požadovať od predstavenstva podklady, potrebné k výkonu kontrolnej činnosti.

Článok V.

Organizačná štruktúra asociácie

 1. Organizačné usporiadanie asociácie má pôsobnosť na celom území SR a organizačná štruktúra je vytváraná tak, aby komplexne pokrývala problematiku oblastí činnosti asociácie.
 2. Organizačné usporiadanie asociácie, jej štruktúru, pôsobenie a právomoci prezidenta asociácie určuje a schvaľuje predstavenstvo asociácie.
 3. Všetky označenia asociácie ako sú pečiatky, hlavičkový papier, logo ako aj ostatné označenia, ktoré identifikujú asociáciu, sú výlučne použiteľné asociáciou. Všetky označenia asociácie sú schvaľované predstavenstvom asociácie a nesmú byť modifikované alebo použité bez súhlasu predstavenstva asociácie.

Článok VI.

Majetok a zásady hospodárenia

 1. Na zabezpečenie svojej činnosti hospodári asociácia s vlastnými príjmami, nadobudnutým alebo zvereným majetkom.
 2. Rozpočet asociácie navrhuje prezident asociácie a schvaľuje ho predstavenstvo asociácie.
 3. Nakladanie s majetkom asociácie schvaľuje plénum a to dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov prítomných členov.
 4. Za hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom asociácie zodpovedá predstavenstvo.
 5. Príjmami asociácie sú najmä:
  1. členské príspevky členov asociácie,
  2. príspevky, dotácie a granty od iných organizácií,
  3. dary od fyzických a právnických osôb,
  4. príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti asociácie,
  5. príspevky od fyzických a právnických osôb na zabezpečenie činnosti asociácie,
  6. iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami asociácie a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
 6. Majetkové zdroje asociácie s týmito stanovami. môžu byť použité iba na činnosť asociácie a jej správu v súlade
 7. Asociácia vedie účtovníctvo v súlade s príslušnými záväznými právnymi predpismi SR.
 8. Pri zániku asociácie o majetku rozhodne plénum.

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

 1. Asociácia je zriadená na dobu neurčitú a vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR.
 2. Jej zrušenie je možné iba:
  1. dobrovoľným rozhodnutím troch pätín pléna,
  2. zlúčením s inou neziskovou organizáciou. Zlúčenie je možné iba so súhlasom troch pätín pléna.
  3. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR.
 3. Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zaregistrovania asociácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
 4. Stanovy môžu byť zmenené len rozhodnutím pléna (čl. IV bod 3).
 5. Do zvolenia orgánov podľa čl. IV. stanov koná za a v mene združenia Prípravný výbor (ďalej len „PV“) v zložení : Mgr. Marta Novotná, Daniel Tureček, Ing. Pavol Brunovský. Osoba poverená konať v mene PV: Mgr. Marta Novotná.

V Bratislave, dňa 10.septembra 2012.